اخبار مربوط به کلیدواژه خادمان حسيني (ع)  تعداد نتایج  ۲
گردهمايی خادمين پاكسازی مسير اربعين  با حضور شهردار تهران
گردهمایی خادمین پاکسازی مسیر اربعین با حضور شهردار تهران
بدرقه کاروان خادمان اربعین حسینی (ع) شهرداری مشهد
بدرقه کاروان خادمان اربعین حسینی (ع) شهرداری مشهد