اخبار مربوط به کلیدواژه سرطان  تعداد نتایج  ۳
مراسم کلنگ زنی مرکز جامع کنترل سرطان ایران
مراسم کلنگ زنی مرکز جامع کنترل سرطان ایران
هشتمین کنگره بین المللی برنامه جامع  کنترل سرطان، آسیا و اقیانوسیه 
هشتمین کنکره بین المللی برنامه جامع  کنترل سرطان، آسیا و اقیانوسیه 
مراسم پویش ملی مبارزه با سرطان با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور،وزیر بهداشت و اهالی ورزش و هنر
مراسم پویش ملی مبارزه با سرطان