اخبار مربوط به کلیدواژه محسن پور سید آقایی  تعداد نتایج  ۵
جشنواره تاکسیرانی با حضور شهردار تهران
جشنواره تاکسیرانی با حضور شهردار تهران
همایش امکان و روش اجرای «TOD» در تهران با حضور  شهردار تهران
همایش امکان و روش اجرای «TOD» در تهران با حضور شهردار تهران
 افتتاح و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهدای زمان آباد  با حضور شهردار تهران
افتتاح و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهدای زمان آباد با حضور شهردار تهران
بازدید شهردار تهران از خطوط اتوبوسرانی  شرق تهران
بازدید شهردار تهران از خطوط اتوبوسرانی شرق تهران
 بهره برداری از خط تولید ریل باس در شهرستان ابهر 
 بهره برداری از خط تولید ریل باس در شهرستان ابهر