اخبار مربوط به کلیدواژه کشاورزی  تعداد نتایج  ۴
بختگان دومین دریاچه بزرگ کشور آب ندارد و بی‌جان و بی‌رمق تبدیل به پهنه‌ای از نمک شده است
رویای از دست رفته دریاچه بختگان
چای اتشین سر مزرعه
چای آتشین سر مزرعه
برداشت زعفران در شهرستان صحنه
برداشت زعفران در شهرستان صحنه
سفر ویزیر جهاد کشاورزی به قزوین
سفر وزیر جهاد و کشاورزی به قزوین