اخبار مربوط به کلیدواژه اعضاي شوراي شهر  تعداد نتایج  ۱۵
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر با حضور شهردار تهران
جلسه شورای شهر با حضور شهردار تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
بازدید نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهرتهران از داروخانه ۱۳ آبان
بازدید نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهرتهران از داروخانه ۱۳ آبان
دیدار شهردار  و اعضای شورای شهر تهران با ريیس جمهوری
دیدار شهردار و اعضای شورای شهر تهران با رییس جمهوری
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران