اخبار مربوط به کلیدواژه شورا  تعداد نتایج  ۹۹
جلسه شورای  شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
بررسی بودجه سال ۹۷ شهرداری در جلسه شورای شهر تهران
بررسی بودجه سال ۹۷ شهرداری در جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
نشست سخنگوی شورای شهر پنجم با اصحاب رسانه
نشست سخنگوی شورای شهر پنجم با اصحاب رسانه
دومین جلسه شورای شهر تهران
دومین جلسه شورای شهر تهران