اخبار مربوط به کلیدواژه عليرضا زالي  تعداد نتایج  ۵
رئيس كل سازمان نظام پزشكي
نشست خبری رئیس کل سازمان نظام پزشکی
نشست خبری دكتر عليرضا زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی
نشست خبری رییس کل سازمان نظام پزشکی
نشست خبري رييس سازمان نظام پزشكي كشور
نشست خبری رییس سازمان نظام پزشکی کشور
مراسم کلنگ زنی مرکز جامع کنترل سرطان ایران
مراسم کلنگ زنی مرکز جامع کنترل سرطان ایران
نکوداشت دکتر هدایت ا... الیاسی پزشک متخصص بیهوشی امام راحل(ره) 
نکوداشت دکتر هدایت الله الیاسی پزشک متخصص بیهوشی امام راحل(ره)