اخبار مربوط به کلیدواژه علي اعطا  تعداد نتایج  ۴
نشست سخنگوي شوراي شهر تهران
نشست سخنگوی شورای شهر تهران
نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران
نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران
نشست خبري سخنگوي شوراي شهر تهران
نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران
در حاشيه نشست هم اندیشی شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار جدید
در حاشیه نشست هم اندیشی شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار جدید