اخبار مربوط به کلیدواژه شوراي شهر تهران  تعداد نتایج  ۲۴۱
جلسه شورای  شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
بررسی بودجه سال ۹۷ شهرداری در جلسه شورای شهر تهران
بررسی بودجه سال ۹۷ شهرداری در جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
تجدید میثاق شهردار تهران و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام(ره)
تجدید میثاق شهردار تهران و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام(ره)
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران با حضور شهردار
جلسه شورای شهر تهران با حضور شهردار