اخبار مربوط به کلیدواژه سرپل ذهاب  تعداد نتایج  ۷
سرپل ذهاب پنج روز پس از زلزله
سرپل ذهاب پنج روز پس از زلزله
حضور محسن هاشمی در سرپل ذهاب
حضور محسن هاشمی در سرپل ذهاب
سرپل ذهاب چهار روز پس از زلزله
سرپل ذهاب چهار روز پس از زلزله
تصاویر هوایی از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب
تصاویر هوایی از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب
سرپل ذهاب دو روز پس از زلزله
سرپل ذهاب دو روز پس از زلزله _ ۲
سرپل ذهاب دو روز پس از زلزله
سرپل ذهاب دو روز پس از زلزله _ ۱
حضور دکتر روحانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه
حضور دکتر روحانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه