اخبار مربوط به کلیدواژه الهام فخاري  تعداد نتایج  ۷
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
«تهران اميد دارد» نشست کاندیداهای شهرداری تهران با دانشجویان
«تهران امید دارد» نشست کاندیداهای شهرداری تهران با دانشجویان
نخستین همایش توسعه پایدار استان تهران
نخستین همایش توسعه پایدار استان تهران
نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان با استاندار تهران
نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان با استاندار تهران
نشست شورای اسلامی استان تهران
نشست شورای اسلامی استان تهران
بازدیدالهام فخاری عضو شورای پنجم شهر تهران از گروه زيست بوم روزنامه همشهری
حضور الهام فخاری عضو شورای پنجم شهر در روزنامه همشهری
حضور عضو شورای پنجم در گروه مجلات همشهری
حضورعضو شورای پنجم در گروه مجلات همشهری