اخبار مربوط به کلیدواژه علی اعطا  تعداد نتایج  ۴
پنجاهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی
پنجاهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی
 تکیه گردی احمد  مسجد جامعی در تهران
تکیه گردی احمد مسجد جامعی در تهران
حضور دو عضو  شورای پنجم شهر تهران در موسسه همشهری
حضور دو عضو شورای پنجم شهر تهران در موسسه همشهری
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران