اخبار مربوط به کلیدواژه خسارات  تعداد نتایج  ۷
سرپل ذهاب دو روز پس از زلزله
سرپل ذهاب دو روز پس از زلزله _ ۱
خسارت زلزله در روستاهاي سرپل ذهاب
خسارت زلزله در روستاهای سرپل ذهاب
سر پل ذهاب یک شب پس از زلزله
سر پل ذهاب یک شب پس از زلزله - ۱
زلزله شدید در سرپل ذهاب
زلزله شدید در سرپل ذهاب _ ۲
زلزله شدید در سرپل ذهاب
زلزله شدید در سرپل ذهاب _ ۱
جاری شدن سیل در ایتالیا
جاری شدن سیل در ایتالیا
خسارات طوفان ایرما به جزایر منطقه کارائیب
خسارات طوفان ایرما به جزایر منطقه کارائیب