اخبار مربوط به کلیدواژه تخت بيمارستانی  تعداد نتایج  ۱
بخش «ام ار ای» بيمارستان لقمان حكيم
افتتاح بخش های جدید بیمارستان لقمان حکیم با حضور وزیر بهداشت