اخبار مربوط به کلیدواژه افتتاح پروژه عمراني  تعداد نتایج  ۲
بهره برداری از ۵ پروژه عمرانی پايتخت با حضور شهردار تهران
بهره برداری از ۵ پروژه عمرانی پایتخت با حضور شهردار تهران
بهره برداري همزمان از سه پروژه عمراني پايتخت
بهره برداری از پل های تقاطع های غیرهمسطح کاروانسراسنگی ۱ و ۲ با حضور شهردار تهران