اخبار مربوط به کلیدواژه افتتاح پروژه عمراني  تعداد نتایج  ۱
بهره برداري همزمان از سه پروژه عمراني پايتخت
بهره برداری از پل های تقاطع های غیرهمسطح کاروانسراسنگی ۱ و ۲ با حضور شهردار تهران