اخبار مربوط به کلیدواژه قرارگاه جهادی  تعداد نتایج  ۳
دیدار شهردار تهران با جهادگران قرارگاه امام رضا (ع)
دیدار شهردار تهران با جهادگران قرارگاه امام رضا (ع)
بازدید از مناطق محروم شهر تهران
قرار مهربانی به وقت ساعت صفر!
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران