اخبار مربوط به کلیدواژه منطقه ۱۹  تعداد نتایج  ۱
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران
بازدید قرارگاه جهادی امام رضا(ع) از محلات محروم منطقه ۱۹ تهران