اخبار مربوط به کلیدواژه بيمارستان لقمان حكيم  تعداد نتایج  ۲
بخش «ام ار ای» بيمارستان لقمان حكيم
افتتاح بخش های جدید بیمارستان لقمان حکیم با حضور وزیر بهداشت
برگزاری مانور سراسری مقابله با زلزله و ایمنی
مانور مقابله با زلزله در مرگز پزشکی لقمان حکیم