ابعاد و اندازه عكسها در خروجی سايت آژانس عكس همشهری

 

سايز  ۱۰۰۰*۶۶۷ 

سايز ۲۰۰۰*۱۳۳۳