شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

سرویس : دریافتی

عکاس :شهاب تیزرو

دومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر

نمایشگاه توانایی های روستاییان و عشایر در نمایشگاه بین المللی برگزار شد این نمایشگاه با رویکرد تبیین روستاییان و عشایر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با حضور تمام شهر ها و روستاها برگزار شد در این نمایشگاه صنایع دستی و خوارکی ها و لباس های نقاط مختلف ایران را می توانست دید و با خوراکی های سنتی و موسیقی عای فاخر از بازدید کنندگان پذیرایی می کردند.