یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

سرویس : استان ها

عکاس :آریا جعفری / اصفهان

آژانس عکس همشهری

سال نوی میلادی در اصفهان

همزمان با مسیحیان جهان هموطنان مسیحی در اصفهان نیز سال نو میلادی ۲۰۱۷ را جشن گرفتند.