سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵

سرویس : زیست بوم

عکاس :مصصطفی گرمان / مازندران

آژانس عکس همشهری

ارتفاعات برفی منطقه چهاردانکه

بارش برف ارتفاعات و مناطق اطراف شهرستان ساری را سپید پوش کرد.