دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳

سرویس : شهری

عکاس :فرشاد عباسي

ورود دستکاه حفار مکانیزه خط ۷ مترو به ایستگاه میدان صنعت

صبح روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ، طی مراسمی دستگاه حفار مکانیزه خط ۷ مترو تهران به ایستگاه میدان صنعت وارد شد .