یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵

سرویس : اقتصادی

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

عملیات آماده سازی نصب سکوی کازی فاز ۲۱ پارس جنوبی

عملیات نصب سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی به دلیل مطلوب نبودن شرایط آب و هوایی با تأخیر انجام خواهد شد.گاز کشور با نصب سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی یک میلیارد فوت مکعب افزایش می یابد.