جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳

سرویس : مستند

عکاس :حنا خلج/قزوین

بوی نامهربانی در حاشیه شهر من ! 

از شهر من دور نیستند فقط یک ربع فاصله دارند و از شهر خودشان اقبالیه بی هیچ فاصله ای ، دقیقا چسبیده به این شهر زندگی می کنند.هیچ کس آن ها را نمی بیند جزخودشان که مشکلاتشان را تنها برای هم  درد و دل می کنند .نه گازی دارند ، نه محیط بهداشتی و....  کاش مسئولی از خود می پرسید " در حاشیه شهر من چه می گذرد" ؟ !!!