یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

سرویس : مستند

عکاس :مینا نوعی / تبریز

قاب عکس های روی دیوار

خاطره ها همیشه یاد آور لحظاتی هستند که گذرانده ایم . خوب یا ید ,زشت یا زییا ,اما همواره هستند و خواهند ماند .  و این تنها  حقیقت زندگیست که هرگز تغییر نخواهد کرد .