چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

مرد سوخته و زندگی زیر خط فقر

آنچه می پنداشت در تهران زندگی و شغل خوبی هم پیدا خواهد کرد و عاقبت ، شغلش آن را سوزاند ، دیگر هم برای بازگشت به شهرستان دیر شده بود او دارای همسر و فرزندانی است که زندگی برایش خوب نساخته است و با مراجعه به سازمانهای مربوطه،در جواب نداشتن بودجه برایش ، جوابی سوال برانگیز بود . 

hamshahriphoto@ عضویت در کانال آژانس عکس همشهری