شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴

سرویس : پرتره

عکاس :خورشیدی _ بیات

آژانس عکس همشهری

دکتر مهدی ذاکری مدیر عامل موسسه مطبوعاتی همشهری