شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سرویس : دریافتی

عکاس :یلدا نعمتی

آژانس عکس همشهری

حضور گردشگران در طاق بستان