پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

بازدید شهردار تهران از منطقه ۱۴

پنج‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ علیرضا زاکانی برای بررسی آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های فرهنگی، عمرانی و به منظور بهبود سطح زندگی شهروندان به منطقه ۱۴ رفت.