دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :امیر رستمی

حضور علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در تحریریه روزنامه همشهری