یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

سرویس : شهری

عکاس :منا عادل

ایستاده در آسمان

آنها ایستاده‌اند میان زمین و آسمان. به چشم ما آنها معلق هستند اما چنین نیست. آنها در جای درست زندگی روزگار می‌گذرانند...