دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :شایان محرابی

کوچه های رنگی منطقه شانزده

چند کوچه در نواحی مختلف منطقه ۱۶ با مشارکت شهرداری و اهالی محل رنگی شد تا فضای رخوت و سستی را از این محل دور کند و روحیه اهالی آن را با رنگهای دیوار و کف بالا ببرد.