شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

بازدید از پروژه‌های عمرانی منطقه ۲۰ تهران