جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا طهماسبی

اردوی جهادی درمانی پزشکان خیر منطقه ۹