دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

سرویس : شهری

عکاس :منا عادل

نشست خبری واکسن « رازی کوو پارس »

نشست خبری تولید واکسن رازی کووپارس به عنوان اولین واکسن تزریقی - استنشاقی پروتئین نوترکیب کوید ۱۹ روز دوشنبه ۲۰ بهمن در موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی برگزار شد.