شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

سرویس : زیست بوم

عکاس :محمد عباس نژاد فرد

آژانس عکس همشهری

برداشت شاتوت از باغ‌های سولقان