شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر رستمی

هرس پاییزی درختان بزرگراه های تهران

کلیدواژه‌ها هرس درخت بزرگراه