چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر پناه پور

آژانس عکس همشهری

یکصد و چهارمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران