دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :رضا نوراله - امیر رستمی - حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

اجتماع مردم تهران در حمایت از اقتدار و امنیت کشور