سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :راما موسوی / رشت

آژانس عکس همشهری

مردان خطر، قهرمان ایثار

آتش نشانان،جهادگران واقعی جامعه هستند.آنهایی که بی محابا به دل خطر می زنند و زندگی را از میان ناممکن ها بیرون می کشند.هر کدامشان را که ببینی انرژی نگاهشان خیره ات می کند.امروز روز آنهاست مردانی از جنس گذشت از جنس ایثار.