سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس : رستمی - سیدپور

افتتاح مترو محمدیه با حضور پیروز حناچی و اعضای شورای شهر و دکتر نوبخت