دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :امیر پناهپور

نشست همگرایی دولت و پدیدآورندگان آثار فرهنگی هنری