یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

بازدید رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن از تحریریه روزنامه همشهری