دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

کارخانه آزادی

کارخانه‌ای که شرط استخدام در آن داشتن سوء‌پیشینه است.

در ۳۰ کیلومتری شهر مشهد کارخانه ای در میانه شهرک صنعتی توس جای گرفته که کارگرانش تفاوت های بسیاری با کارگران دیگر کارخانه ها دارند. اینجا در پرونده شغلی کارگران داشتن سوء پیشینه یکی از شرایط اصلی است. کارگران این کارخانه را زنان سرپرست خانوار ،  معتادان بهبود یافته ، محکومان زندانی و افراد آسیب دیده اجتماعی تشکیل می دهند.کارگرانی که در میان هیاهوی جامعه تنها امیدشان برای بازگشت به زندگی همین کارخانه است.