جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا طهماسبی

آژانس عکس همشهری

تهران گردی احمد مسجد جامعی به مناسبت روز مشروطه