سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر رستمی

آژانس عکس همشهری

بازدید شهردار تهران از پروژه مرمت خانه اتحادیه