سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :امیر رستمی

آژانس عکس همشهری

شهردار تهران در سه شنبه های بدون خودرو