جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :احمد سیدپور

آژانس عکس همشهری

تهرانگردی احمد مسجدجامعی با محوریت بزرگداشت اهل قلم