یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :سعید قاسمی/ اهر

آژانس عکس همشهری

پشم چینی گوسفندان درییلاقات ارسباران

معمولا عشایر ارسباران درطول سال دردو نوبت پشم چینی گوسفندان را انجام می دهند، نوبت اول ازنیمه دوم فروردین آغاز و تا آخر بهار ادامه می یابد اما نوبت دوم ازاول شهریورشروع و تا آخرشهریور به مدت یک ماه ادامه می یابد؛ معمولا پشم تابستان نسبت به پشم بهاره نرم تر و در عوض پشم بهاره نسبت به تابستانه کم وزن و سبکتر می باشد.پشم بهاره در درست کردن لحاف و تشک و پشم تابستانه دردرست کردن نمد کاربرد دارد.